Usługi finansowe i rachunkowe

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Więcej na temat noty księgowej na 40 euro na flobo.io.

Przedsiębiorcy prędzej czy później zazwyczaj natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może stosować jako jeden z kroków procedury windykacyjnej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto zaznaczyć, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zepsuje budowanych często przez lata dobrych kontaktów partnerskich. Wszak zwłoka w przelaniu należności za fakturę może być kwestią jednorazowego przeoczenia bądź krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]