Branża prawna Usługi finansowe i rachunkowe

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym nierzadko posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.